Algemene voorwaarden


Download een digitale versie:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Vooraf

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten door Comme Chez Soif, handel van Pol OP DE BEECK, Antwerpsesteenweg 78, 2840 Rumst met als ondernemingsnummer 0694.605.419. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits schriftelijke toestemming van Comme Chez Soif.

 1. De diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 14 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt.
 2. De diensten worden geleverd op de doorgegeven datum (zoals op de bestelbon vermeld), rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
  Het eventuele niet respecteren van de leveringsdatum – door overmacht – kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Tevens kan – door overmacht – geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van schadevergoeding bij niet-naleving van de afspraken. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onze handelingen of door handelingen uitgevoerd door aangestelden.
  Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van geleden schade, in welke vorm dan ook. Materialen/goederen ter plaatse vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (diefstal, beschadiging, verlies,…). Wij hebben geen bewaar- of bewakingsplicht (tenzij anders afgesproken). Tevens is alleen de opdrachtgever verantwoordelijk voor haar deelnemers/gasten. Schade aan de opdrachtgever, zijn aangestelden, zijn genodigden en andere personen op of in de nabije omgeving van het evenement, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. De goederen/materialen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Tijdens de huur van de
  goederen/materialen draagt de koper alle risico op schade. Tekorten van materialen op het einde van het evenement worden doorgerekend aan de koper.
 4. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 14 werkdagen voor uitvoering van de diensten en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald. Indien er onderaanneming geannuleerd moeten worden, worden de eventuele schadevergoedingen hiervoor aan de klant doorgerekend.
 5. Wijzigingen in de opdracht dienen ten laatste 2 weken voor de doorgegeven opdrachtdatum meegedeeld te worden.
 6. De afgesloten overeenkomst betreft een huur van diensten en is een middelenverbintenis. Onze diensten zijn definitief geboekt na betaling van het voorschotfactuur van 50% van de overeengekomen opdrachtprijs in het verkoopvoorstel. De voorwaarden in het verkoopvoorstel zijn 30 dagen geldig. Het eindfactuur dient ten laatste betaalbaar te zijn de 14e dag na factuurdatum.
  De definitieve afrekening wordt gebaseerd op het: 1) door de opdrachtgever bevestigde afname, in geval van beverage catering. 2) door de opdrachtgever bevestigd aantal deelnemers, in geval van workshop of tasting. Indien de afname/het aantal deelnemers toch hoger ligt wordt het werkelijke aantal gefactureerd. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12% intrest per jaar en een schadebeding van 20% met een minimum van 124,00 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 7. Al onze prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief 21% BTW. Prijsschommeling van de toeleveranciers kunnen ten alle tijde doorgerekend worden.
 8. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling – indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding – hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 9. Wij werken volledig zelfstandig en onafhankelijk, daarom kan geen enkele aangegane middelenverbintenis een band van ondergeschiktheid teweeg brengen. Daarnaast zijn wij gebonden aan een aantal wettelijke verplichtingen (sociale zekerheid, fiscale lasten, verzekeringen, ondernemingsrecht, marktpraktijken, …), die ons verplichten van het betalen van verschillende
  lasten.
 10. Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement Mechelen gebracht.

PRIVACY VERKLARING

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Comme Chez Soif  (hierna genoemd “Comme Chez Soif ”, “CCS”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacyverklaring (hierna genoemd “Privacyverklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website http://www.commechezsoif.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Comme Chez Soif en haar klanten, prospecten en business partners.

Comme Chez Soif wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Comme Chez Soif verzamelt, alsook over de wijze waarop Comme Chez Soif deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy verklaring en aldus van de manier waarop wij uw  persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.
Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen.

Soorten persoonsgegevens
Comme Chez Soif kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsnaam

Comme Chez Soif verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Comme Chez Soif, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Comme Chez Soif toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van onze Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.


Wijze van verzameling persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met Comme Chez Soif
 • Bezoek van de Website
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en uitgaande van Comme Chez Soif
 • Het meedelen aan Comme Chez Soif van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door Comme Chez Soif verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens
Comme Chez Soif kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Comme Chez Soif
 • Het leveren van de diensten van Comme Chez Soif
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
Comme Chez Soif zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden. Het is evenwel mogelijk dat Comme Chez Soif uw persoonsgegevens openbaar maakt, in volgende 2 uitzonderingen:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Comme Chez Soif hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Comme Chez Soif of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke Comme Chez Soif heeft verzameld – één van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zal Comme Chez Soif uw persoonsgegevens niet verkopen.

Opslag persoonsgegevens 
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Comme Chez Soif  uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacyverklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacyrechten
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacyrechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@commechezsoif.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacyrechten in te vullen en aan Comme Chez Soif te bezorgen via email of per post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Comme Chez Soif mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.
Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Comme Chez Soif.

Beveiliging persoonsgegevens
Comme Chez Soif verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Comme Chez Soif zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Comme Chez Soif, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Comme Chez Soif in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens
Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacyverklaring
Comme Chez Soif is gerechtigd om deze Privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit in kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites
De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Comme Chez Soif verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Comme Chez Soif uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

Contacteer Comme Chez Soif
Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring of over de wijze waarop Comme Chez Soif uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Via e-mail: info@commechezsoif.be of via de post: Comme Chez Soif, Antwerpsesteenweg 78, 2840 RUMST

get our latest news

Subscribe Our
Newsletter